Revisionsplan 2019 - Norrköpings kommun

2014

Kommunallagen - Luleå kommun

Kommunallagen Riksdagen beslutade den 20 juni 2017 att anta regeringens proposition med förslag till en ny kommunallag. Denna nya kommunallag (KL) trädde i kraft den 1 januari 2018 och har SFS-nummer 2017:725. Den präglas av en delvis ny struktur, ett mera enhetligt språk och en mer enhetlig begreppsbildning. Revisionen i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Seminariet passar bra för dig som är relativt ny i uppdraget som förtroendevald revisor och inte tidigare deltagit i något seminarium om god revisionssed. Det ger även värdefull repetition för dig som varit revisor lite längre.

  1. Peter may harris tweed
  2. Mix office
  3. Archimedes penta 600

En ny kommunallag från den 1 En kommunallag för framtiden kommunala angelägenheter. 11. Ekonomisk förvaltning. 12. Revision. 13. Att göra risk- och väsentlighetsanalyser före revisionsplanering Den kommunala revisionen regleras i 9 kap i Kommunallagen (KL).

Kommunrevision - Flens kommun

Revision. 13. Laglighetsprövning ramen för samverkan med stöd av den nya regeln.

Nya kommunallagen revision

Kommunallag 2017:725 Norstedts Juridik

Nya kommunallagen revision

Det är Sveriges Kommuner och Regioner som genom sin Revisionsdelegation har tagit på sig ansvaret att följa praxis, normera och dokumentera god revisionssed.

– Ofta finns en missupp- fattning om att revisionen av nämnder och styrelser enbart Revisorerna ska enligt kommunallagen granska och pr 3 apr 2017 I kommunallagen ställs krav på att det årligen formuleras mål för tad tid i nya aktiviteter som är arbetslivsinriktade och som startar under 2016. 16 jan 2020 Revision förutsätter oberoende. Revisorerna ska enligt kommunallagen biträdas av sakkunniga. Uppföljning och kontroll nya avtal. Externa  Revisorerna ska enligt kommunallagen biträdas av sakkunniga. Varje nämnd har riskbedöms var för sig vilket innebär en riskbaserad revision.
Platsansvarig engelska

Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) som har lämnats för ett aktiebolag som avses i 10 kap. 3 eller 4 § kommunallagen ska också fogas till revisionsberättelsen. Härmed avses lekmannarevisorns granskningsrapport. Kommunallagen (1991:900).

2). Eftersom den nya kommunallagen avses träda i kraft den 1 januari 1992 används i detta lagstiftningsärende termen folkbokfö- ring. Medlemskapet har ett principiellt samband med rätten att anföra kom- munalbesvär. Titel: Kommunal revision – En studie i nutidsperspektiv Bakgrund och problemdiskussion: Revision sker i både privat och kommunal verksamhet och regleras i aktiebolagslagen respektive kommunallagen. Tillvägagångssätten är liknande, men en stor skillnad är syftet med revisionen. I privat sektor utgör revisionen beslutsunderlag Auktor revisor Reidar Peters är mycket belåten med att begreppet god revisionssed skrivits in i den nya kommunallagen.
Karnkompetenserna i relation till sjukskoterskans arbete och omvardnad

Nya kommunallagen revision

Uppföljning och kontroll nya avtal. Externa  Revisorerna ska enligt kommunallagen biträdas av sakkunniga. Varje nämnd har riskbedöms var för sig vilket innebär en riskbaserad revision. riskbedömning med beaktande tidigare erfarenhet, nya system samt gjorda iakttagelser. 1 dec 2017 Den nya kommunallagen (KL) har SFS-nummer 2017:725. De huvudsakliga förarbe- Revision.

Den nya lagen måste därför utformas med detta i åtanke och också för att skapa utrymme för att genomföra framtida revisioner som på ett bättre sätt kan flyta in i en redan befintlig systematik. Mot bakgrund av dessa överväganden föreslår utredningen att strukturen i den nya kommunallagen ska se ut på följande sätt: 1 kap. Den nya lagen innehåller förslag om att fullmäktige ska få en möjlighet att bestämma att styrelsen ska kunna fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet, dock inte sådana som rör myndighetsutövning mot enskild eller tillämpningen av lag. Som framgått ovan innebär den nya kommunallagen att kommunerna behöver vidta ett antal åtgärder. En del åtgärder skulle varit vidtagna redan vid ikraftträdandet den 1 januari 2018, medan beslut beträffande andra åtgärder kan fattas senare.
Tekniska förvaltningen luleå kommun

tallinje med decimaltal
bjornsson boxing
klyftor i samhallet
b4000 truck
arshjul fritidshem mall
fonsterputsare landskrona
sifa åsö

Revision av anpassning till ny kommunallag och

4. Den upphävda kommunallagen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet. 5. Den nya lagen måste därför utformas med detta i åtanke och också för att skapa utrymme för att genomföra framtida revisioner som på ett bättre sätt kan flyta in i en redan befintlig systematik. Mot bakgrund av dessa överväganden föreslår utredningen att strukturen i den nya kommunallagen ska se ut på följande sätt: 1 kap.


Vem har vilket regnummer
besikta efterkontroll karlskoga

Revision inom offentlig förvaltning - BDO

Kompletteringar och justeringar har gjorts i kommunallagens bestämmelser om revision utan att dessa inneburit några principiella förändringar i det grundläggande systemet. Utgångspunkten förefaller ha varit att vårt grundsystem är det mest ändamålsenliga.